oficiální internetové stránky občanského sdružení
Světlá č.p.39, okres Blansko
Kontakt: info@zivemuzeum.cz

Expozice lidových staveb a „skanzen“

Expozice lidových staveb

Živé muzeum má v současné chvíli z důvodů rekonstrukce omezeně přístupné dvě venkovské stavby v Knínicích u Boskovic čp. 34 a v Újezdě u Kunštátu čp. 22. Tyto stavby jsou uchovány na původním místě – in situ.

Knínice u Boskovic čp. 34

Objekt č.p. 34 v Knínicích u Boskovic je menší zemědělskou usedlostí lidového stavitelství národopisného regionu Malé Hané. Stavení je situováno v severním svahu pod kostelem sv. Marka v místech zvaných „Hradisko“ při hlavní komunikaci druhé třídy č. 374.
Jde o původně drobný roubený chalupnický dům trojdílné dispozice (komora, síň, světnice) dendrochronologicky datovaný do roku 1714 orientovaný okapovou stranou do ulice. Dispozice domu je dochována v neporušeném stavu, s podlahou z dusané hlíny v síní a komoře, prkennou ve světnici, kde se nachází velká pec a kachlová kamna. Strop je trámový se záklopem z krajin.
V druhé polovině 19. století se k obytnému domu přistavělo ve dvorní západní části hospodářské křídlo, a vznikl současný půdorys stavby do úhlu. Přístavbu tvoří v posloupnosti od obytného domu: černá kuchyně s menší komůrkou, chlév pro hovězí dobytek a v koncové části komora na řepu. Černá kuchyně je atypicky umístěna do této přístavby. Stavba hospodářského křídla s novou černou kuchyní je zděná z kamene a zaklenutá plackovými klenbami z cihel. Sedlová střecha nad hospodářským křídlem je do dvora protažena menší pultovou stříškou, kryjící dostatečně zápraží. Proti komoře na řepu stávaly samostatné dřevěné chlívky pro vepřový dobytek.
Obytné stavení působí do obecního prostranství svou rozlehlostí přímým navázáním kůlny a stodoly pokračujících v podélné ose trojdílného obytného domu s nímž jsou pod jednou střechou. Kůlna se stodolou je rámové konstrukce, jejíž výplně jsou v uliční frontě tvořeny vodorovně vsazenými trámky do drážek, rovněž stejné konstrukce je i stěna oddělující kůlnu od stodoly. Štítová stěna je bedněna svislými krajinami, štít deskami, dvorní stěna stodoly je bedněna vodorovně do drážek nesámovanými deskami.
Celý hospodářský soubor doplňuje kamenný sklep s valenou klenbou zahloubený ve svahu za dvorním hospodářským křídlem, dřevěný suchý záchod nad hnojištěm a kamením roubená studna situovaná na dvoře před stodolou.
Objekt je jedinou podobně dochovanou stavbou lidového stavitelství Malé Hané; je prohlášen kulturní nemovitou památkou ČR.

P2059069 Knínice 34.JPG

Újezd u Kunštátu čp. 22

Intaktně dochovaná státem chráněná památka domkářského stavení z konce 18. století trojbokého půdorysu s dvorem odděleným od obecního prostranství bedněným plotem. Do obecního prostranství hledí roubené obytné stavení štítem, kolmo na něj odděleno zastřešeným průchodem navazuje křídlo s chlévem, ke kterému se kolmo přimyká stodola. Na dvoře je původní hnojiště. Křídlo chlévů je postaveno z kamení, nepálených vepřovic a plochostropě zastropeno pálenými starými překlady, navazující stodola se zemí z nastojato kladených vepřovic má stěny z kamenní a převážně z dutých cihel. Krov nad hospodářskou částí je smíšené hambálkové a krokvové konstrukce zhotovené ze staršího materiálu.
Stavební materiál použitý na stavbu poukazuje na nejednotné stáří jednotlivých křídel objektu, z nichž nejstarší je obytné roubené stavení ze závěru 18. století, zbylá dvě křídla podle materiálu a techniky stavby byla postavena až ve století 19., převážně však až v první polovině 20. století. Při přestavbě těchto dvou křídel byla respektována starší půdorysná stopa a využití objektů. Nejstarší mapa zachycující půdorys objektu je císařský otisk (respektive indikační skica) obce Újezd u Kunštátu z roku 1826.
Roubené obytné stavení je postaveno na trojdílném komorovém členění s bývalou černou kuchyní umístěnou zpočátku v zadní oddělené části síně. Při přechodu na čistý bezdýmný provoz s tahovým komínem byla kuchyň zvětšena na úkor komory, čímž byl původně třetí komorový díl rozdělen v podélném směru, zůstala menší komůrka přístupná ze síně a zbylý prostor byl připojen k bývalé černé kuchyni s kachlovým sporákem. Ve světnici bylo zrušeno těleso pece a nahrazeno kovovými kamny s kouřovodem do komína. Pod bývalým komorovým dílem se nachází klenutý sklep.

Újezd u Kunštátu, objekt drobného rolníka v průběhu památkové obnovy.JPG
PB047488.JPG

Informace k objektům

Památkově chráněné objekty jsou v současné chvíli v rekonstrukci a běžně nepřístupné návštěvníkům.
Během rekonstrukce se konají „Pracovní dny“ – dny otevřených dveří, při kterých jsou prezentovány tradiční technologie používané při obnově kulturních památek a při nichž můžete kontrolovat náročný proces památkové obnovy. O termínu Pracovních dnů Vás budeme vždy na našich webových stránkách předem informovat v příslušné rubrice.

„Skanzen“ – muzeum v přírodě

V rámci záchrany starých lidových staveb vznikl projekt výstavby muzea lidových staveb, tzv. skanzenu, který s sebou nese i rekonstrukci zaniklého větrného mlýna ze Světlé.

Světelské mlének - retuš ČB.jpg

Modely objektů, vizualizace podoby muzea a další informace budou na webové stránky Živého muzea brzo doplněny.